Tôi thấy mắt mình nhòa đi, và Cảm ơn là lời duy nhất tôi có thể thốt lên, khi chú chờ cửa và thúc: Ăn cơm đi con.

IMG_2730

Đó là gia đình thứ 2 của tôi tại đây.

Có những cảm xúc, mà ngôn ngữ không thể diễn đạt được trọn vẹn. Lần này cũng vậy.

Cảm ơn chú dì, vì tất cả.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s