Delivery wow – “điểm chạm” vào cảm xúc

Bài này có cảm hứng từ ông anh Rùa Một Nắng đã khơi gợi lại về “touchpoints” – điểm chạm trong marketing.

Mình nghĩ phần lớn các proposal cho khách hàng bây giờ đều có nhắc ít nhiều đến “touchpoint” – điểm chạm, nhưng khi search for “điểm chạm” trên google, hầu như không có bài đi sâu phân tích về nó, ít nhất là một case study, mà chỉ dừng lại ở định nghĩa. Bài viết này cũng không đi sâu về thuật ngữ, chỉ là chia sẻ góc nhìn cuả mình qua các dự án thực tế về điểm chạm.

  1. Media Funnel + Touchpoints = Manage Customer Journey
  2. Delivery wow bằng cách chạm vào “moment to be”
  3. Tạo và quản lý điểm chạm

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s