Coolmate x Hoàng Lê Giang

Collab đầu tiên của Coolmate. Mình biết đến anh Giang lần đầu tiên ở Moore, ở vai trò là đối tác sử dụng dữ liệu để thực hiện các báo cáo co-branding. Sau đó mình không gặp anh Giang lần nào nữa. Trong hơn 3 năm đó mình lo lấy chồng đẻ con, còn anh Giang đã đi chinh phục Bắc Cực cùng nhiều đỉnh cao thiên nhiên khác. Duyên lành lại đến khi anh Giang thích thú các sản phẩm và câu chuyện của Coolmate, và đồng ý đồng hành cùng Coolmate thực hiện bộ sản phẩm kết hợp cho tinh thần của hai bên. Cả hai không có gì ngoài tâm hồn tự do, thích chinh phục và không ngại thử thách. Cứ làm thôi 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s