Why I stop my drop-shipping business

As my background in Marketing, the idea of drop-shipping that “you do nothing, just marketing” simulated me a lot of. Actually, you do need to care about product (everything is on AliExpress), payment (Stripe and Paypal do the best) and even logistic (thanks to ePacket). You just need to handle performance advertising to attract visitors and convert them into customers. Once they buy, you receive … Continue reading Why I stop my drop-shipping business

Quảng cáo cho người khó tính

Làm quảng cáo đến người khó tính khó, nhưng đáng! Tôi thích nhận brief từ client có đối tượng khách hàng mang nhiều đặc thù, khó tiếp cận, hoặc Họ đa phần là người có học thức, ý thức được giá trị bản thân, sống hạnh phúc nên rất khó để đưa một thông điệp hoặc muốn thay đổi ở họ điều gì. Những người … Continue reading Quảng cáo cho người khó tính